Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be

Enquête Bloesems kijken en vergelijken

Klik hier en vul deze enquête in en mail deze dan door naar diederik@boomgaardenstichting.be

Grootschalig bloei- en bloesemonderzoek bij onze traditionele hoogstamvariëteiten van appel, peer, kers en pruim.
Onder dit motto starten we dit voorjaar een breed onderzoek in Vlaanderen naar het moment van volle bloei bij onze fruitvariëteiten. Al jaren spelen we met de gedachte van een grootschalig onderzoek en dit keer willen we het moment niet laten voorbijgaan. Het juiste ogenblik van VOLLE BLOEI kan ons namelijk enorm veel leren over bestuiving en bestuivingsgroepen van onze zowel oude als nieuwe variëteiten, maar vooral van onze lokale landelijke rassen waarnaar in het verleden nauwelijks onderzoek gebeurde. Daarom vragen wij van u dan ook een kleine inspanning. Bezorg ons de juiste datum van volle bloei van zoveel mogelijk van de fruitvariëteiten in je boomgaard of fruittuin. Wij publiceren al de bevindingen voor u in de volgende Pomologia’s.

Relatieve bloeitijdstippen
Een belangrijk kenmerk van onze appel- en peervariëteiten is het ogenblik van bloei. Hierbij is niet zozeer de exacte bloeidatum van een variëteit als kenmerkend te beschouwen, maar eerder de bloeiperiode in vergelijking met andere variëteiten ( het zgn. relatieve bloeitijdstip). Niet alleen voor de determinatie van de variëteit, maar zeker ook voor de mogelijkheid tot onderlinge kruisbestuiving is het van belang dat we het relatieve bloeitijdstip kennen. Om dit te bepalen is de opname van de precieze bloeidatum van zoveel mogelijk rassen noodzakelijk en dit over zoveel mogelijk jaren en op zo veel mogelijk plaatsen.

Hoofdfasen van de bloei

1. Begin van de bloei

Als een boom zich in het begin van de bloei bevindt, zijn op een 3 à 4 plaatsen in de boom de eerste bloemen geopend. De appel bv. bloeit in tuiltjes, waarbij een vijftal bloemen telkens kort bij mekaar staan. Normaal opent zich de middelste bloem van het tuiltje (de koningsbloei) het eerst.

2. Volle bloei (F2)

Volle bloei is bereikt als zowat 50% van de bloemen in de boom geopend zijn en de eerste kroonblaadjes bij schudden vallen. Als het zover is, spreken we van het 'begin van de volle bloei', het zogenaamde F2-stadium. Dit is de datum die ons bij dit onderzoek interesseert.

3. Einde van de bloei
Als 95% van de bloemen zijn uitgebloeid en hun kroonblaadjes verliezen, is dit het einde van de bloei. Nu zijn reeds de eerste vruchtjes gevormd (= aangesponnen) en herkenbaar. . Ogenblik van volle bloei (F2-stadium) bepalen???

Hoe tewerk gaan?
We gaan het u erg gemakkelijk maken en vragen u alleen maar één datum per variëteit op te geven, namelijk de dag waarop die variëteit in VOLLE BLOEI stond. Fruitkundigen noemen dat het F2-stadium van de bloei.

Hoe zie je dat?
Er zijn allerhande afspraken rond gemaakt, maar wij beperken ons tot 2 criteria, namelijk:

• als 50% van de bloemen van de boom open zijn. (Is moeilijk te tellen en in te schatten! Daarom is een tweede criterium nodig.)
• als bij het licht aantikken van de takken de eerste kroonblaadjes afvallen. Dan is de variëteit in VOLLE BLOEI of in haar
F2-stadium. Je zal merken dat het echt niet moeilijk is. Als je de boom een paar dagen bekijkt, zal je al snel
merken dat hij in dat stadium komt.

© 2017 Boomgaardenstichting